Privacy

Datum: april 2019

Uw privacy is van groot belang voor Blanco Services B.V. (hierna te noemen: Blanco’). Als u gebruik maakt van de website www​.use​blan​co​.com (hierna te noemen: de website’) bewaart Blanco een aantal van uw persoonsgegevens en/​of gegevens over het gebruik van de website. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. 

Verstrekking contactgegevens

Blanco kan persoonsgegevens die u ons verstrekt opslaan, zodat Blanco contact met u kan opnemen en u nadere informatie kan verschaffen. U kunt op de website uw naam, emailadres en telefoonnummer achterlaten. U geeft Blanco dan toestemming om uw gegevens op te slaan en u telefonisch te benaderen. Uw gegevens kunnen intern gedeeld worden met personen die bij Blanco verantwoordelijk zijn voor de commercie. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming delen met derden, anders dan met door Blanco ingeschakelde verwerkers die handelen in opdracht van Blanco.

Blanco heeft interne beleidsregels en controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of bekendgemaakt en niet toegankelijk zijn, behalve voor onze werknemers bij de uitvoering van hun taken.

Als betrokken heeft u het recht ons te verzoeken om inzage en een kopie van uw gegevens en om uw onjuiste gegevens te wijzigen of verwijderen. Als u een van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact op met teamup@​useblanco.​com

Gebruik website

Bij een bezoek van de website wordt uw IP-adres tijdelijk opgeslagen.

Cookies

De website van Blanco maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die na een bezoek van de website op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Een cookie onthoudt bepaalde gegevens, zoals de pagina’s van de website die u heeft bezocht. Er bestaande verschillende soorten cookies. Niet alle soorten cookies zijn privacygevoelig. De website van Blanco maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website niet, of niet optimaal.

Analytische cookies
Analytische cookies houden de bezoekersstatistieken op de website bij. Zo krijgt Blanco een beter inzicht in het functioneren van de website. Deze cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die individueel surfgedrag volgen. Blanco gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over hoe u met onze website omgaat en ons in staat te stellen u te onthouden. We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyse en statistieken over onze bezoekers zowel op deze website als op andere media.

Blanco maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Blanco voldoet daarbij aan de volgende voorwaarden:

 • Blanco heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar je IP-adres te herleiden zijn;
 • Het account van Blanco is zo ingesteld, dat er geen gegevens worden gedeeld met anderen;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Uitzetten en verwijderen Cookies

U kunt alle cookies (voor alle websites die je bezoekt) uitzetten, door in de instellingen van uw internetbrowser aan te passen dat u alle cookies wenst te weigeren. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde websites niet meer goed werken.

De wijze waarop u cookies kunt verwijderen, hangt af van uw internetbrowser. Raadpleeg desgewenst de help-functie’ van uw browser.

Privacyverklaring Sollicitanten

Datum: april 2018

Blanco Services B.V. (hierna: Blanco’) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot sollicitanten als onderdeel van het wervingsproces. Blanco wil transparant zijn over hoe zij (persoons)gegevens verzamelt en gebruikt, en daarmee aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoen.

Welke informatie verzamelt Blanco?

Blanco kan verschillende informatie over u bewaren. Dit omvat of zou kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres en contactgegevens, inclusief e‑mailadres en telefoonnummer, geboortedatum en geslacht;
 • Gegevens over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden;
 • Informatie over uw huidige niveau van bezoldiging, inclusief aanspraken op uitkeringen, en/​of
 • Informatie over uw Nederlandse werkvergunning.

Blanco kan deze informatie op verschillende manieren verzamelen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen uit aanvraagformulieren, cv’s, uw paspoort of andere identiteitsdocumenten, of verzameld via interviews of andere vormen van beoordeling. Blanco kan ook persoonsgegevens over u van derden verkrijgen, zoals referenties die zijn verstrekt door voormalige werkgevers. Het aanvragen en indienen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Gegevens zullen op verschillende plaatsen worden opgeslagen, onder meer in uw sollicitatiedossier, in HR-beheersystemen en op andere IT-systemen (inclusief e‑mail). De gegevens kunnen worden opgeslagen in de Cloud met behulp van Cloudproviders en/​of datacenters die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Waarom verwerkt Blanco persoonsgegevens?

Blanco moet gegevens verwerken om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsrelatie. Het kan ook nodig zijn om uw gegevens te verwerken om een contract met u aan te kunnen aangaan. In sommige gevallen moet Blanco gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan haar wettelijke verplichtingen. Blanco heeft een legitiem belang bij de verwerking van persoonsgegevens tijdens het wervingsproces en bij het vastleggen van gegevens inzake het wervingsproces. Door gegevens van sollicitanten te verwerken, kan Blanco het wervingsproces beheersen, de geschiktheid van een kandidaat voor een functie binnen Blanco beoordelen en beslissen wie zij een baan aanbiedt. Blanco moet mogelijk ook gegevens van sollicitanten verwerken om te reageren op en zich te kunnen verdedigen tegen juridische claims. Blanco zal uw gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de wervingsprocedure waarvoor u uzelf heeft aangemeld.

Wie heeft toegang tot gegevens?

Uw informatie kan intern worden gedeeld met het oog op het wervingsproces. Dit omvat leden van het HR- en rekruteringsteam, interviewers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces, managers met een vacature en IT-personeel als toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun rollen. Blanco kan uw informatie ook delen met derden die (HR-) diensten verlenen aan Blanco, zoals aanbieders die screenings uitvoeren tegen PEP- en sanctielijsten en/​of die een BKR-controle uitvoeren. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als gevolg van het gebruik van Cloudproviders en/​of datacenters buiten de EER waar Blanco uw gegevens kan opslaan. Gegevens worden buiten de EER overgedragen op basis van het US-EU Privacy Shield of andere veiligheidsmaatregelen.

Hoe beschermt Blanco gegevens? 

Blanco neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Blanco heeft interne beleidsregels en controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of bekendgemaakt en niet toegankelijk zijn, behalve voor onze werknemers bij de uitvoering van hun taken.

Hoe lang houdt Blanco gegevens?

Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaart Blanco uw gegevens maximaal vier weken na het einde van het sollicitatieproces. Als u ermee instemt om Blanco toe te staan uw persoonlijke gegevens te bewaren, bewaart Blanco uw gegevens voor een verdere periode van 12 maanden ter overweging voor toekomstige werkgelegenheid. Aan het einde van die periode of als u uw toestemming intrekt, worden uw gegevens verwijderd of vernietigd.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, overgedragen naar uw personeelsdossier en bewaard gedurende uw dienstverband. De tijd dat Blanco uw gegevens in dat geval bewaard, worden u verstrekt in een nieuwe privacyverklaring.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U kunt:

 • Op verzoek inzage en een kopie krijgen van uw gegevens;
 • Blanco verplichten om onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen;
 • Blanco verplichten om uw gegevens te verwijderen of de gegevensverwerking stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, en
 • Bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens wanneer Blanco vertrouwt op haar legitieme belangen als rechtsgrond voor verwerking.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met teamup@​useblanco.​com

Wat als u geen persoonsgegevens wil verstrekken?

U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om gegevens te verstrekken aan Blanco tijdens het sollicitatieproces. Als u de informatie echter niet verstrekt, kan Blanco uw sollicitatie mogelijk niet of niet volledig verwerken.

Wijzigingen

Blanco is gerechtigd deze Privacy Notice — Sollicitanten’ van tijd tot tijd aan te passen, zonder dat enige kennisgeving vereist is. De meest actuele privacy notice kan altijd worden geraadpleegd via de website van Blanco www​.use​blan​co​.com