Disclaimer

Datum: april 2018

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www​.use​blan​co​.com (hierna te noemen: de website’) van Blanco Services B.V. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat jij als gebruiker van de website instemt met deze voorwaarden. 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie mag nooit gezien of gebruikt worden als enige vorm van advies of aanbod van welk product of dienst dan ook. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

De informatie op de website mag niet worden gezien of gebruikt als vervanging van specifiek en professioneel advies.

Wijzigingen

Blanco behoudt zich het recht voor in de onderhavige disclaimer wijzigingen aan te brengen, zonder dat daartoe enige aankondiging is vereist.

Aansprakelijkheid

Blanco spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/​of onjuist is. De op de website aangeboden teksten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Blanco is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website. 

Het internet is niet altijd een geheel betrouwbare voorziening en bij de toegang tot de website kunnen zich storingen, vertragingen of fouten voordoen. Blanco garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als de website om welke reden dan ook niet beschikbaar is. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blanco nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De intellectueel eigendomsrechten op de teksten en materialen op de website behoren toe aan Blanco. Het kopiëren, verspreiden of anderszins gebruik maken van de teksten en materialen van de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blanco, behalve indien dit geschiedt voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Vragen en klachten

Blanco stelt het op prijs wanneer je ons je vragen en klachten kenbaar maakt, zodat Blanco haar services kan optimaliseren. Je kunt contact met ons opnemen via teamup@​useblanco.​com.

Toepasselijk Recht

Op de website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Algemene Informatie

Blanco is gevestigd op de Barbara Strozzilaan 201 (1083 HN) Amsterdam met KvK nummer 64426696