Knowledge & News

Wetgevingsconsultaties

Op dit moment heeft de overheid twee voorstellen ter openbare consultatie voorgelegd, die relevant kunnen zijn voor u als beleggingsonderneming. Het betreft een internetconsultatie van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en een verkenning van de wijze waarop de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Europese General Data Protection Regulation (in het Nederlands Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd) van toepassing. Deze Europese verordening zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens gaan vervangen. Onder het kopje Verdieping van wet- en regelgeving’ hieronder, kunt u meer lezen over de wijzigingen die deze verordening te weeg zal brengen.

Veel van de bepalingen in de Europese verordening hebben rechtstreekse werking en behoeven geen omzetting in de Nederlandse wet. De onderwerpen uit de verordening die wél in nationaal recht moeten worden omgezet zijn:

Het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens; en

Het invullen van de ruimte die de verordening biedt om bij nationaal recht nadere invulling te geven aan de bepalingen van de verordening.

U kunt het consultatiedocument hier raadplegen, maar u bent gewaarschuwd: het telt 93 pagina’s. De wettekst zelf bevat echter maar 18 pagina’s, de rest is toelichting.

De einddatum van de consultatie is 20 januari 2017.

Herziening van de Wft

Nu de Wft haar 10-jarig jubileum viert, is het tijd om de balans op te maken. Er zijn sinds de inwerkingtreding van de Wft vele wijzigingen geweest (zo’n 75 wijzigingen), wat ertoe heeft geleid dat de Wft een wirwar van bepalingen is geworden, met veel uitwerkingen in lagere regelgeving. Deze consultatie heeft als doel te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Het criterium van toegankelijkheid ziet op de toegang tot relevante regels en het inzicht in de inhoud. Een algemene kwaliteitseis van wetgeving is dat deze eenvoudig, duidelijk en toegankelijk is. Dit betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan de formulering, de structuur en de vormgeving van wettelijke voorschriften.

Het criterium van toekomstbestendigheid ziet op het aanpassingsvermogen van de Wft met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen of innovaties op de financiële markten (FinTech) of op het gebied van de Europese regulering van die markten.

De verkenning ziet met name op de inrichting en de vormgeving van de Wft en niet zozeer op de inhoud van de wet.

U kunt het consultatiedocument hier vinden. De einddatum van de consultatie is 1 maart 2017.

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo