Knowledge & News

Consultatieverslag wet transparant toezicht financiële markten

In juni van het afgelopen jaar werd door het Ministerie van Financiën het wetsvoorstel Wet transparant toezicht financiële markten ter consultatie aangeboden. Doel van de voorgestelde wet is het mogelijk maken van meer transparantie ten aanzien van de werking van de financiële markten en het toezicht door de AFM en DNB.

Concreet maakt het wetsvoorstel mogelijk dat:

  • De AFM en DNB kunnen waarschuwen bij alle overtredingen van voorschriften of verboden op grond van de Wft, als dat nodig is om schade te voorkomen of te beperken;
  • De AFM en DNB namen kunnen noemen van financiële instellingen bij het openbaar maken van bevindingen en conclusies van onderzoek;
  • De AFM en DNB in bepaalde gevallen sneller over kunnen gaan tot publicatie van een waarschuwing of een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in reactie op uitlatingen van een overtreder;
  • DNB bepaalde kerngegevens openbaar kan maken die door banken worden gepubliceerd.

Een groot aantal marktpartijen (waaronder de VV&A, DUFAS, NVB, VEB) heeft een reactie ingediend, waarin zij hun zienswijze geven en om verduidelijking vragen. Naar aanleiding van enkele reacties, is het wetvoorstel aangepast/​aangescherpt.

Uit het consultatieverslag blijkt o.a. het volgende:

  • De openbaarmakingsbevoegdheden van de AFM en DNB dienen één of meer van de volgende doelen: 1) het voorkomen van schade voor het publiek of de markt; 2) versterken van de informatiepositie van consumenten; 3) bevorderen van naleving; en 4) inzicht geven in het handhavingsbeleid van de toezichthouders.
  • Een beslissing tot openbaarmaking kwalificeert als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Door deze kwalificatie gelden extra procedurele waarborgen, zoals (in beginsel) de mogelijkheid voor de belanghebbende om bezwaar en beroep in te dienen. Ook geldt er een wachttermijn waarbinnen de toezichthouders – buiten spoedsituaties – niet mogen overgaan tot publicatie.
  • Aan de uitbreiding van de waarschuwingsbevoegdheid zijn voorwaarden gekoppeld, zoals de voorwaarde dat alleen een waarschuwing kan worden afgegeven als het doel daarvan is om het publiek snel en effectief te informeren en daardoor schade te voorkomen of te beperken.
  • Het wetsvoorstel bevat een regeling voor een verplichting tot rectificatie.
  • Het wetsvoorstel maakt duidelijk dat geen bovenwettelijk handelen van de onder toezicht staande instellingen wordt geëist.

Klik hier voor meer informatie.

Subscribe to the Blanco newsletter

Subscribe to receive the latest Blanco news, articles and event invites.

Ask us anything about our solutions or our pricing.

Send your questions instantly by using the chat window below, or use the contact form.
Contact us

Let us talk you through our solutions and pricing, face-to-face.

Book a free online demonstration with one of our team members now.
Book a demo